Crazy Cakes logo

Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

1.
Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti:
  • se smlouvou o dílo na výrobu a dodání dortu na zakázku (dále jen „smlouva“) (čl. 2 až 9 obchodních podmínek),
  • s poskytnutím licence k užití díla – on-line videokurzů k tvorbě dortů (čl. 10 obchodních podmínek);
které jsou uzavírané mezi Lucií Charvátovou, IČ 058 38 525, se sídlem Otěvěk č. ev. 17, 374 01 Trhové Sviny – Otěvěk, tel.: +420 732 499 316, e-mail: crazycakes.cz@gmail.com, jako prodávajícím (dále jen „prodávající“) a jinou osobou (dále jen „kupující“). Prodávající provozuje webovou stránku www.crazycakes.cz (dále jen „webová stránka“).

2.
Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

3.
Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy.

2. Objednávka

1.
Objednávku dortu může kupující provést využitím objednávkového formuláře přímo z webové stránky, a to i bez zřízení uživatelského účtu na webové stránce. V objednávce uvede kupující zejména své jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo, typ dortu (jednopatrový, vícepatrový), námět dortu, počet porcí, typ korpusu, specifikaci krému, typ potahu dortu, nežádoucí alergeny, podrobný popis představy o dortu, požadovaný termín dodání dortu a místo vyzvednutí dortu. Kupující pak může nahrát i fotografie pro inspiraci o stylu dortu.

2.
Při objednávce je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje.

3.
Před odesláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující zadal.

4.
Při objednávce je kupující povinen odsouhlasit obchodní podmínky a potvrdit, že se seznámil se zásadami ochrany osobních údajů u prodávajícího, a to zaškrtnutím příslušných polí v závěru objednávkového formuláře.

5.
Objednávka je učiněna okamžikem jejího odeslání po vyplnění všech informací kliknutím na „odeslat objednávku“ (nebo obdobného tlačítka) na konci objednávkového formuláře. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

3. Uzavření smlouvy

1.
Skutečnost, že prodávající eviduje objednávku kupujícího, je kupujícímu potvrzena na e-mail uvedený v objednávce. Toto potvrzení není souhlasem s objednávkou a není okamžikem uzavření smlouvy.

2.
Prodávající po doručení objednávky kontaktuje kupujícího na jím v objednávce uvedený e-mail s nabídkou termínu dodání a cenou dortu (a případnou výší zálohy na cenu dortu), případně s doplňujícími dotazy ke zhotovení dortu. Tato zpráva není souhlasem s objednávkou a není okamžikem uzavření smlouvy.

3.

V případě, že některý z požadavků kupujícího uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na e-mail pozměněnou nabídku s uvedením možných variant a vyžádá si stanovisko kupujícího.

4.
Kupující může e-mailem prodávajícímu odsouhlasit nabídku prodávajícího na termín dodání a cenu dortu (případně i nabídku dle odst. 3 tohoto článku), případně odpoví prodávajícímu na jeho doplňující dotazy.

5.
Smlouva je uzavřena doručením souhlasu dle odst. 4 tohoto článku na e-mail prodávajícího.

6.
Nedojde-li k uzavření smlouvy ani do 15 dnů od odeslání objednávky, pozbývá objednávka platnosti. V takovém případě je smlouva uzavřena pouze tehdy, vyplývá-li z jednání smluvních stran po marném uplynutí této lhůty jejich vůle k uzavření smlouvy se všemi náležitostmi (viz výše).

4. Informace o cenně zboží a platební podmínky

1.
Cenu dortu (a případně cenu přepravy v případě uvedeném v čl. 5 odst. 3 obchodních podmínek) uhradí kupující nejpozději při převzetí dortu.

2.
Prodávající je oprávněn požadovat po kupujícím úhradu zálohy na cenu dortu až do výše poloviny ceny dortu. Tento požadavek uvede prodávající v rámci e-mailu na obdrženou objednávku kupujícího (viz čl. 3 odst. 2 obchodních podmínek). Zálohu je kupující povinen uhradit do 7 dnů od uzavření smlouvy. V případě, že kupující neuhradí řádně a včas zálohu, smlouva zaniká.

3.
Prodávající vyúčtuje cenu dortu účetním dokladem (dále jen „faktura“). Prodávající je oprávněn vystavit fakturu i na zálohovou platbu (odst. 2). Prodávající je oprávněn zaslat fakturu elektronicky na e-mail kupujícího.

5. Ostatní ujednání

1.
Prodávající uvědomí e-mailem kupujícího o zhotovení dortu. Kupující je povinen vyzvednout dort nejpozději do data na kdy je dort objednaný. Smluvní strany ujednávají, že po marném uplynutí tohoto termínu nebude prodávající dále dort skladovat v podmínkách umožňujících jeho uchování. Kupující bere na vědomí, že v takovém případě může dojít ke znehodnocení dortu a k jeho zániku. V případě, že kupující nevyzvedne dort v termínu dle tohoto odstavce, tato smlouva zaniká a kupující je povinen uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve 100% výši ceny dortu (viz čl. 4 odst. 2 obchodních podmínek). Smluvní pokuta je splatná okamžikem prodlení kupujícího a je bez dalšího započtena na pohledávku kupujícího na složenou zálohu na cenu dortu.

2.
Prodávající zhotovuje dort a následně jej až do jeho předání (s výjimkou případu uvedeném v předchozím odstavci) uchovává v souladu s platnými předpisy a hygienickými normami. Kupující bere na vědomí, že s ohledem na předpisy o skladování potravin je v případě konzumace dortu nutné jej spotřebovat do 48 hodin od předání a skladovat jej v teplotách do od 1 do 5 °C.

3.
V případě, že kupující v rámci objednávky vybere jako místo vyzvednutí dortu obec Zvole, okres Praha-západ, je povinen uhradit nad rámec ceny dortu i cenu za přepravu dortu ve výši uvedené v objednávkovém formuláři.

4.
Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty. Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na e-mailovou adresu uvedenou v obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na e-mailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce.

5.
Kupující nabývá vlastnictví k dortu kumulativně převzetím dortu a úplným zaplacením ceny dortu.

6.
Veškerá prezentace dortů umístěná na webové stránce je pouze informativního charakteru a není nabídkou k prodeji nebo zhotovení takového dortu.

7.
S ohledem na skutečnost, že se v případě smlouvy jedná o dodávku zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího a které podléhá rychlé zkáze (ust. § 1837 písm. d) a e) občanského zákoníku), nemá kupující právo od smlouvy odstoupit.

6. Práva z vadného plnění

1.

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ust. § 1914 až 192 a § 2099 až 2112 občanského zákoníku).

2.
Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

a.
má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy prodávajícím prováděné,

b.
se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

c.
je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

d.
zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

3.
Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží s popisem vady.

4.
Při vyřizování reklamací se prodávající řídí platnými předpisy.

7. Licence k užití autorského díla

1.
Kupující bere na vědomí, že dorty jsou výlučnými autorskými díly prodávajícího ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon (dále jen „dílo“).

2.
Převzetím díla a úplným zaplacením ceny za dílo poskytuje prodávající kupujícímu úplatnou licenci k užití díla bez časového nebo územního omezení.

3.
Úplata za licenci je obsažena v ceně díla.

4.
Prodávající poskytuje kupujícímu licenci k užití díla konzumací díla, vystavením díla, pořízením fotografií díla a prezentací díla i jeho fotografií ve veřejném prostoru, vždy však pouze v původní podobě. Kupující není oprávněn dílo jakkoli měnit. Kupující je povinen užít dílo pouze při současném označení prodávajícího jako jeho autora.

5.
Kupující není oprávněn tvořit rozmnoženiny díla nebo dílo jakkoli napodobovat.

6.
Kupující není oprávněn udělit jakékoli třetí osobě oprávnění k užití díla.

7.
V případě, že kupující poruší ustanovení tohoto článku, je povinen uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve 200% ceny díla (dortu); tím není dotčen nárok na náhradu škody. Smluvní pokuta je splatná do 7 dnů ode dne doručení výzvy k její úhradě straně povinné.

8. Osobní údaje, cookies

1.
Všechny informace, které kupující při spolupráci s prodávajícím uvede, jsou důvěrné a bude s nimi tak zacházeno. Pokud kupující nedá prodávajícímu písemné svolení, údaje o kupujícím nebude prodávající jiným způsobem než za účelem plnění ze smlouvy používat, vyjma e-mailové adresy, na kterou mohou být zasílána obchodní sdělení, pokud jejich zasílání není vysloveně odmítnuto. Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobného nebo souvisejícího zboží a jejich odběr lze kdykoliv jednoduchým způsobem (zasláním dopisu, e-mailu nebo proklikem na odkaz v takovém obchodním sdělení) odhlásit.

2.
Podrobnější informace o ochraně osobních údajů naleznete v zásadách ochrany osobních údajů najdete dole na stránce.

3.
Webová stránka používá k poskytování svých služeb soubory cookies. Používáním této webové stránky souhlasíte s použitím souborů cookies.

9. Poučení spotřebitele

1.
Prodávající poučuje kupujícího, že:

a.
předmětem smlouvy je vytvoření dortu na zakázku, přičemž dort je vhodný ke konzumaci;

b.
konečná cena dortu (včetně poplatků a daní) je sjednána v rámci reakce prodávajícího na objednávku kupujícího;

c.
platba za dort je prováděna hotovostně nebo bezhotovostně dle dohody smluvních stran ve smlouvě, dodání dortu proběhne jeho vyzvednutím kupujícím ve zvolené provozovně dle smlouvy,

d.
náklady na dodání v případě výběru výdejního místa v obci Zvole, okres Praha-západ, jsou uvedeny v objednávkovém formuláři;

e.
údaje o právech vznikajících z vadného plnění jsou uvedeny v čl. 6 obchodních podmínek;

f.
smlouva se uzavírá na dobu určitou určenou sjednaným termínem zhotovení dortu;

g.
k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze smlouvy je možno využít příslušný subjekt, kterým je Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ 000 20 869, internetová adresa: www.coi.cz.

10. Zakoupení on-line videokurzů k tvorbě dortů

1.
Prodávající umožňuje třetím osobám také zakoupení on-line videokurzu prodávajícího k tvorbě dortů, které jsou uvedeny na webové stránce (dále jen „on-line videokurz“).

2.
Zakoupení on-line videokurzu je poskytnutím licence prodávajícího jako autora on-line videokurzu k užití tohoto on-line videokurzů.

3.
K zakoupení on-line videokurzu vybere kupující na webové stránce příslušný on-line videokurz a v objednávkovém formuláři uvede své jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo a adresu trvalého pobytu, podnikatelé a právnické osoby také IČO, název firmy a sídlo. Při objednávce je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje.

4.
Při objednání on-line kurzu je kupujícímu vytvořen uživatelský účet pro tyto účely.

5.
Při objednávce on-line videokurzu je kupující povinen odsouhlasit obchodní podmínky a potvrdit, že se seznámil se zásadami ochrany osobních údajů u prodávajícího, a to zaškrtnutím příslušných polí v závěru objednávkového formuláře.

6.
Objednávka on-line videokurzu je učiněna okamžikem jejího odeslání po vyplnění všech informací kliknutím na „odeslat a dokončit nákup“ (nebo obdobného tlačítka) na konci objednávkového formuláře. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Smlouva o poskytnutí licence k užití on-line videokurzu je uzavřena odesláním objednávky on-line videokurzu.

7.
Cenu on-line videokurzu je zobrazena na webové stránce u příslušného on-line videokurzu a kupující ji uhradí bezhotovostně bankovním převodem na účet prodávajícího uvedený po učinění objednávky.

8.

Po řádné a včasné úhradě objednávky poskytne prodávající kupujícímu přístupové údaje k uživatelskému účtu (odst. 3) zasláním na e-mail kupujícího. Z uživatelského účtu má kupující přístup k zakoupeným on-line videokurzům.

9.

S ohledem na skutečnost, že se v případě licence k užití on-line videokurzu jedná o dodávku digitálního obsahu (ust. § 1837 písm. l) občanského zákoníku), nemá kupující právo od smlouvy o koupi on-line videokurzu (poskytnutí licence k užití on-line videokurzu) odstoupit.

10.

Licence k užití on-line videokurzu je poskytována úplatně a je zahrnuta v ceně on-line videokurzu. Licence k užití on-line videokurzu je poskytována bez časového nebo územního omezení. Licence k užití on-line videokurzu je poskytnuta k užití díla výlučně pro soukromé účely. Kupující není oprávněn on-line videokurz zejména:

a.
veřejně nebo jinak prezentovat;

b.
poskytnout jej (ani jako podlicenci) třetím osobám;

c.
kopírovat, měnit nebo do něj jakkoli zasahovat;

d.
jakkoli šířit, stahovat z on-line prostředí na pevné disky nebo hardwarové nosiče nebo jej kamkoli nahrávat;

e.
napodobovat a/nebo dále jakkoli prezentovat.

11.
V případě, že kupující poruší ustanovení předchozího odstavce, je povinen uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti; tím není dotčen nárok na náhradu škody. Smluvní pokuta je splatná do 7 dnů ode dne doručení výzvy k její úhradě straně povinné.

12.
Prodávající poučuje kupujícího, že:

a.
předmětem licence k užití on-line videokurzu je poskytnutí licence k užití on-line videokurzu;

b.
cena licence k užití on-line videokurzu (včetně poplatků a daní) je uvedena u daného on-line videokurzu na webové stránce a jde o cenu konečnou, hrazenou jednorázově;

c.
cena za licenci k užití on-line videokurzu se hradí bezhotovostním převodem z účtu, dodání díla, ke kterému se licence vztahuje, bude učiněno dle odst. 7;

d.
náklady na dodání licence k užití on-line videokurzu kupující nehradí;

e.
údaje o právech vznikajících z vadného plnění jsou uvedeny v čl. 6 obchodních podmínek;

f.
smlouva se uzavírá na dobu neurčitou a může být vypovězena kdykoli kteroukoli smluvní stranou bez udání důvodu a výpovědní doby;

g.
k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze smlouvy je možno využít příslušný subjekt, kterým je Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ 000 20 869, internetová adresa: www.coi.cz.

11. kurzy naživo

1.

Na kurz se můžete přihlásit dvěma způsoby:
zprávou na FB nebo e-mailem. Do textu uveďte na jaký kurz byste se rádi přihlásili, celou vaši adresu a telefon (kvůli fakturaci a rychlému kontaktu na vás pro případné změny, apod.).

2.

Po vašem přihlášení vám zprávou potvrdíme, zda máme volné místo a zašleme vám platební údaje.  Na kurz se platí 1000 Kč záloha.

3.

Omluvit se z kurzu lze nejpozději 7 pracovních dní před jeho zahájením , v případě pozdější omluvy platba za kurz propadá.  Je to z důvodu zaplacení nákladu na materiál, jídlo, pronájem prostor atp.). Pokud za sebe najdete náhradu záloha se vrací, případně je možno ji převést na další kurz, případně on-line kurz)
Peníze za zaplacený kurz se nevrací, pokud není zrušen z mojí strany.

12. Půjčování termoboxů

Po dohodě je možno na přepravu dortu zapůjčit termobox. Půjčení je zpoplatněno částkou 100 Kč. Za každý půjčený box je, ale vybrána záloha 3000 Kč. Box je nutno posílat vždy v pondělí po víkendu kdy je v zápůjčce. Pokud box nedorazí do 7 dnů od zápůjčky záloha propadá.

13. Závěrečná ustanovení

1.
Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tím nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2.
Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

3.
Smlouva, jakož i otázka jejího vzniku a platnosti, se řídí českým právem.

4.
Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.V Čeřejově dne 11.5. 2021

 

Lucie Charvátová